Ilya Kruglikov, PhD

Ilya Kruglikov, PhD

Senior Principal Scientist at NYSCF

PhD, Bogomoletz Institute of Physiology of Ukraine Academy of Sciences